• Képzési és Tábor Központ Szentes-Magyartésen
Kategória: Információk Megjelent: 2013. szeptember 07. szombat

I. FEJEZET

A SZERVEZET NEVE ÉS SZÉKHELYE

 1.     A társadalmi szervezet neve:

VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség (rövidítve: VE-GA Szövetség)

angol nyelven:

Children and Youth Union of VE-GA

2.     A szervezet székhelye: Szentes, Kossuth Lajos utca 17. 6600, Magyarország

3.     A szervezet tevékenysége kiterjed Magyarország területére.

 

II. FEJEZET

A SZERVEZET MEGHATÁROZÁSA, CÉLJAI

1.     A VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség érdekvédelmi, kulturális, közművelődési, környezet és természetvédő, szociális és önsegítő társadalmi szervezet, amelynek fejlődése 1978 évtől bontakozik ki. Tevékenysége mindvégig nyitott, pártoktól, ideológiáktól független, amiért tagjai 1984 és 1988 év között retorziókat szenvedtek el.

A VE-GA Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoktól anyagi támogatást nem kap, azoknak állami támogatást nem nyújt.

A VE-GA Szövetség nem folytat pártpolitikai tevékenységet, nem állít jelöltet országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi és helyi önkormányzati választáson.

2.     A VE-GA Szövetség a Manifesztumában foglalt értékek, alapelvek és sokéves eddigi tevékenysége szerint céljának tekinti:

–      az egyéni, a családi és társadalmi béke kialakításában való közreműködést;

–      a természeti környezet megóvását, harmonikus természeti és lakóhelyi környezet kialakítását;

–      tagjai és a segítségért hozzáforduló gyermekek, fiatalok és diákok érdekeinek, jogainak védelmét, a felnőttrangú jogképességük kialakítását;

–      a gyermek és ifjúsági közélet intézményi, települési, kis- és nagytérségi, országos illetve nemzetközi segítését, együttműködve az önkormányzatokkal valamint a művelődési és közoktatási minisztérium szaktestületeivel;

–      a tagsága és a környezetében élők műveltségének, egyéni és csoportképességének módszeres fejlesztését;

–      szociálisan rászorult valamint külföldi magyar gyerekek táboroztatását;

–      a fentiek és az euroatlanti integráció érdekében szövetségek kialakítást fejlesztését hazai és külföldi szerveződésekkel és szervezetekkel.

A VE-GA Szövetség kiemelt közhasznú  tevékenysége a  „… gyermek és ifjúsági érdekképviselet” (1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) 10. pontja). Ezt a tevékenységét a települési önkormányzati feladatok körében végzi, a „… gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; …” területen (1990. évi LXV. törvény 8.§(1) pontja).

 Mindezek  megvalósításáért a szervezet részt  vesz a helyi és országos közéletben, komplex érdekvédelmi, szociális, kulturális,  környezet- és   természetvédelmi  tevékenységet  folytat,  amelyekhez kapcsolódó szolgáltatásait a tagjain kívül  mások is igénybe vehetik és erre a lehetőséget  intézményesen biztosítja.  A fentiek szerint a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség olyan  közfeladatokat  lát  el,  amelyek  a  helyi önkormányzatokról  szóló  1990. évi LXV. tv.     szerint a helyi önkormányzatok, illetve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. szerint állami szervek feladatai.

A VE-GA Szövetség tehát közhasznú szervezet.

III. FEJEZET

A SZERVEZET TAGSÁGI VISZONYAI

1.     A VE-GA Szövetségnek egyéni tagjai vannak, akik szabadon alakíthatnak csoportokat a szervezeten belül.

2.     A VE-GA Szövetség nem készteti résztvevőit teljes jogú tagsági viszony létesítésére, mert tizenéves résztvevői többségének nem igénye és nem készsége a kötött szervezeti létmód. A tizenévesek lehetnek a VE-GA Szövetség teljes jogú tagjai, de lehetnek a pártoló tagjai is.

3.     Teljes jogú tagsági viszony:

A szervezet teljes jogú tagja lehet minden olyan személy, aki:

–      elfogadja a szervezet céljait illetve Alapszabályát, képviselői, szervezeti és munkafeladatokat vállal;

–      vállalja a közgyűlés által megállapított tagdíj befizetését;

–      belépési kérelmet ad be az Elnökségnek.

4.      Pártoló tagsági viszony:

A szervezet pártoló tagja lehet minden személy, aki:

–      elfogadja a szervezet céljait illetve Alapszabályát, igényli a vegás tevékenységbe való bekapcsolódást, a VE-GA Szövetség közösségei életében való részvételt;

–      belépési kérelmet ad be az Elnökségnek.

5.   A teljes jogú és a pártoló tag tagfelvételéről az Elnökségnek határozattal kell döntenie. Elutasítás esetére a határozat ellen 30 napon belül jogorvoslati lehetőséggel lehet fordulni a közgyűléshez.     

6.     A tagsági viszony bármely formája létrehozásának nem feltétele a magyar állampolgárság és a magyar nemzethez való tartozás.

7.     A teljes jogú tag jogai a következők:

–      szavazati joggal vehet részt a közgyűléseken és választhat;

–      megválasztható a VE-GA Szövetség tisztségviselőjének, képviselőjének;

–      teljes körben igénybe veheti a szervezet szolgáltatásait.

8.     A pártoló tag jogai:

–      szavazati joga nincs, nem választhat és tisztségre nem választható;

–      tanácskozási joggal vehet részt a közgyűléseken;

–      teljes körben igénybe veheti a szervezet szolgáltatásait.

9.     A tagsági viszony kilépéssel, törléssel és elhalálozással szűnhet meg.

       A kilépést írásban kell bejelenteni az Elnökséghez. A tagsági viszony a nyilatkozat beérkezésével megszűnik és azt a tagnyilvántartáson át kell vezetni.

       Törlés esetén az Elnökség határozattal törli a teljes jogú vagy  pártoló tagot, ha az nem tesz eleget vállalt kötelezettségeinek felhívás ellenére sem. A törlő határozat ellen 30 napon belül jogorvoslati kérelemmel lehet fordulni a közgyűléshez.

10.  A VE-GA Szövetség külön hiteles és  naprakész nyilvántartást vezet a teljes és pártolói jogú tagjairól. Ez a nyilvántartás tartalmazza a tag nevét, lakcímét, születési évét, aláírását illetve tagságának megszűnése esetén annak dátumát és okát.

IV. FEJEZET

A SZERVEZET FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSI RENDJE ÉS TISZTSÉGVISELŐI

1.     Szervezeti felépítés:

–      Közgyűlés

–      Elnökség

–      Felügyelő Bizottság

–      VE-GA Iroda

2.     A VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség legfelsőbb szerve a közgyűlés, amelyet évente legalább egyszer az Elnökségnek kell összehívnia.

Rendkívüli összehívást kezdeményezheti: az Elnökség, a teljes jogú tagok 10%-a, a Felügyelő Bizottság.

A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

–      az alapszabály elfogadása, módosítása;

–      más társadalmi szervezettel való szövetkezés, egyesülés eldöntése;

–      a feloszlatás kimondása;

–      minden napirendre kerülő kérdés;

–      minden olyan ügy, melyet a közgyűlés saját hatáskörébe utal;

–      megválasztja a VE-GA Szövetség elnökét és elnökhelyettesét;

–      megválasztja a VE-GA Szövetség három ügyvivőjét;

–      megválasztja a Felügyelő Bizottság három tagját;

–      elfogadja  az Elnökség által előterjesztett éves tevékenységtervet és éves költségvetést;

–      elfogadja  az Elnökség által előterjesztett éves beszámolót és közhasznúsági jelentést.

A közgyűlés napirendjét az Elnökség javasolja.

A közgyűlés 2/3-os többségű döntése szükséges az alapszabály módosítása esetében.

A közgyűlésen a teljes jogú tagok szavazati joggal, a pártoló tagok tanácskozási joggal vehetnek részt.

A közgyűlésről és napirendjéről minden teljes jogú tagot 15 nappal korábban írásban kell értesíteni. A közgyűlés előtt 15 nappal  időpontját, helyszínét, napirendjét az interneten közzé kell tenni.

A közgyűlés határozatképességéhez a teljes jogú tagok több mint 50%-a jelenlétére van szükség, az érvényes döntéshez pedig egyszerű szavazattöbbség szükséges.

A határozatképtelenség miatt elnapolt, új közgyűlés már a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. Az esetleges távolmaradás jogkövetkezményeire a meghívókban fel kell hívni a figyelmet.

A VE-GA Szövetség közgyűlései nyilvánosak. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, aminek tartalmaznia kell a hely, az idő, a napirend mellett a lényeges elhangzottakat illetve a meghozott határozatokat. A jegyzőkönyvet az interneten közzé kell tenni.

3.     Az Elnökség a közgyűlések közötti időszakban hozza meg a szükséges döntéseket, látja el a vezetői és képviseleti feladatokat. Az Elnökség üléseit évente legalább kétszer a szervezet Elnöke, távollétében Elnökhelyettese hívja össze 15 nappal korábban, írásban, a napirend mellékelésével.  

A szervezetet teljes jogkörben az Elnök jogosult képviselni és a szervezet nevében az Elnök az aláírásra jogosult személy. Akadályoztatása esetén ezeket a jogköröket az általa írásban meghatalmazott személy veszi át, a meghatalmazásban foglaltak szerint.

Az Elnökség a tevékenységről a közgyűlésnek évenként beszámol. Ügyrendjét maga dolgozza ki.

Az Elnökség ülései nyilvánosak, határozatképességéhez  legalább három tagjának jelenléte szükséges.

Az Elnökség a döntéseit egyszerű szótöbbséggel - lehetőleg konszenzussal - hozza. Szavazategyenlőség esetén vagy újraszavazás dönt vagy a kérdést elvetettnek kell tekinteni.

Tagjai: a VE-GA Szövetség elnöke, elnökhelyettese és a három megbízott ügyvivő.

Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

–      az éves tevékenységterv illetve a költségvetés kidolgozása és előterjesztése;

–      az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés kidolgozása és előterjesztése;

–      az alapszabály módosítási javaslatok szövegszerű kimunkálása és előterjesztése;

–      a pénzeszközök, vagyoni és nem vagyoni juttatások és szolgáltatások elosztása;

–      állásfoglalás a szervezet nevében;

–     a szervezet teljes tevékenysége és gazdálkodása nyilvánosságának biztosítása.  Az Elnökségi ülésekről is jegyzőkönyvet kell készíteni, aminek tartalmaznia kell a hely, az idő, a napirend mellett a lényeges elhangzottakat illetve a meghozott határozatokat. A jegyzőkönyvet az interneten közzé kell tenni.

4.     Az Elnökség határozathozatali folyamatára illetve a vezető tisztségviselői szerep betöltésére a következő összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak:

        –     Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója,        (Ptk. 685. /b/ pont), élettárs a határozat alapján

a.)   kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b.)   bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

–     Nem lehet a szervezetünk tisztségviselője olyan személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki.

–      Vezető tisztségviselőnk vagy ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

5.     A Felügyelő Bizottság felállítása és három tagjának megválasztása a közgyűlés feladata.

A Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozik:

–      mint a szervezet működését és gazdálkodását ellenőrző, a vezető szervektől (közgyűlés, elnökség) elkülönült felügyelő szerv jogosult bármely szervezeti információ megismerésére;

–      köteles az Elnökséget tájékoztatni és a közgyűlés összehívását kezdeményezni minden olyan esetben, amikor a szervezetben jogszabálysértés vagy olyan esemény történik, amely súlyosan érinti a szervezet érdekeit, illetve ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel;

–      a közgyűlés összehívását a bizottság kezdeményezéstől számított harminc napon belül az Elnökségnek meg kell tennie, ellenkező esetben arra a bizottság is jogosult;

–      amennyiben az Elnökség illetve a közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében nem teszi meg a szükséges intézkedéseket, akkor a bizottság köteles értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

A Felügyelő Bizottság a döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza.

6.    Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az a személy, aki

a.)   az Elnökség tagja;

b.)   a szervezetünkkel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;

c.)    a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által a tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást – illetve

d.)   az a.) és c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

7.     VE-GA Iroda:

–      Az Iroda a szervezet működésével, gazdálkodásával összefüggő operatív feladatokat látja el, az Elnökség irányításával.

–      Az Irodát az Irodavezető irányítja, aki tevékenységéért az Elnökségnek, mint a munkáltatói jogok gyakorlójának tartozik felelősséggel.

–      Az Irodavezető felelős a pénzügyi és számviteli folyamatok kifogástalan ellátásáért.

–      Az Irodavezető felelős a szervezet nyilvántartásainak vezetéséért.

–      Az Irodavezető állandó meghívottként vesz részt az Elnökség ülésein, amelyeken tanácskozási joggal rendelkezik.

8.     A VE-GA Szövetség nyilvántartást vezet a tevékenységeiről, vezető szerveinek döntéseiről, a tevékenységet érintő dokumentumokról és gazdálkodásának főbb adatairól.

A nyilvántartás tartalmazza a vezető szervek döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát illetve erre vonatkozó döntés esetén a személyüket.

A nyilvántartásba bárki betekinthet az irodavezetővel történt előzetes időpont- és tárgyegyeztetés szerint.

9.     A közhasznú tevékenységeink tárgyában a vezető szervek által hozott döntésekről a döntések közvetlen érintettjei minden esetben írásbeli értesítést kapnak. A döntések közvetlen érintettjeinek a döntés szempontjából mértékadó környezetét a döntésekről ezen mértékadó környezetek médiáinak útján tájékoztatjuk illetve ezek elérhetők az interneten és esetenként más NET hálózatokon.

10.  A szervezetünk közhasznú működésével kapcsolatosan keletkezett iratok a szervezet irattárában találhatók és azokba bárki beletekinthet az irodavezetővel történt előzetes időpont- és tárgyegyeztetés szerint.

11.  A szervezetünk közhasznú tevékenységének, gazdálkodásainak legfontosabb tényeit, szolgáltatásait és azok igénybevételi módjait illetve éves beszámolóinak és kötelező évi terveinek összefoglalóit nyilvánosságra hozza helyi és országos médiák útján, illetve ezek elérhetők az interneten és esetenként más NET hálózatokon, így gondoskodva szervezetünk működésének nyilvánosságáról.

V. FEJEZET

GAZDÁLKODÁS

1.     A VE-GA Szövetség a közgyűlés által elfogadott, az Elnökség által kidolgozott és előterjesztett éves költségvetés alapján végzi a tevékenységét.

2.     Bevételi források: tagdíjak, költségvetési egyéb állami, önkormányzati és intézményi, illetve alapítványi támogatások, pénzbeni és nem pénzbeni adományok, valamint pénzintézeti kamatok.

Egyéb bevételei írásbeli szerződések, illetve adománylevelek alapján vannak, amelyek az egyes cél szerinti közhasznú tevékenységeire köttetnek és azok által meghatározott kiadások (ráfordítások, költségek) fedezésére szolgálnak.

3.     Kiadások:

A tagdíjból és a kamatokból származó bevételeit a szervezet teljes egészében a működése és közhasznú tevékenysége költségeinek fedezésére fordítja.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.     Ezen Alapszabályt a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség 2012 . február 25-i közgyűlése elfogadta.